Servei de Logopèdia

Especialitat que s’encarrega de detectar, prevenir, avaluar i tractar els trastorns verbals de parla, llenguatge oral i escrit, entre d’altres trastorns no verbals o no vinculats a l’àmbit educatiu.

Tasques del Servei de Logopèdia:

 • Garantir l’atenció als alumnes que ho necessitin per tal d’arribar al seu màxim potencial
 • Avaluar les competències lingüístiques de l’alumnat
 • Dissenyar els programes logopèdics individuals de l’alumnat, així com preparar material personalitzat
 • Realitzar sessions individualitzades on es treballen diferents aspectes com: intenció comunicativa, discriminació auditiva, articulació dels diferents sons de la parla, lèxic, prerequisits lectors, lectoescriptura o estructuració morfo-sintàctica del llenguatge oral i escrit
 • Realitzar coordinacions amb l’equip docent per tal de realitzar un seguiment i valorar possibles actuacions i adaptacions
 • Coordinar l’atenció logopédica de l’escola amb els possibles serveis externs que puguin rebre els alumnes per tal de proposar uns objectius comuns
 • Assessorar a les famílies

A les sessions es treballa:

 • Discriminació auditiva
 • Mobilitat orofacial
 • Correspondència so-grafia
 • Consiència sil·làbica i fonològica
 • Estructuració morfo-sintàctica
 • Pronunciació
 • Grafomotricitat
 • Lèxic
 • Atenció
 • Memòria