Documentació

Pla d’actuació COVID-19

PEC – Projecte Educatiu de Centre

Concreta els trets d’identitat, objectius i projecció de futur. Estableix el marc general de la gestió de l’acció educativa, l’organització pedagògica, els continguts dels ensenyaments, i la relació entre els diferents sectors de la comunitat educativa.

N.O.F.C – Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Defineix i concreta els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regula la convivència i explicita l’organització i les responsabilitats dels òrgans de govern, institucionals, de funcionament i gestió del centre.

PLC – Projecte Lingüístic de Centre

Estableix el posicionament i definició de l’escola en relació a l’ús de la llengua catalana, com a llengua vehicular, i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida diària del centre.

PdC – Projecte de Convivència

Reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn.

PTVAL – Projecte de Transició a la Vida Adulta i Laboral