Dels inicis a l’actualitat…

L’Escola Rel es va fundar l’any 1976, per un grup de professionals de l’educació i la psicologia, amb l’objectiu d’atendre alumnes amb NESE – Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

“Volíem anomenar l’escola “REL” perquè fos com un lloc on poguéssim trobar tots arrels: les famílies, els alumnes, el professorat… però amb la idea també de què a partir de les arrels ens donés competències i ens possibilités tenir ales i que cadascú marxés amb el seu projecte.”
Núria Pi – Fundadora Escola Rel

Des dels seus orígens i fins l’actualitat funciona en règim de Cooperativa d’Ensenyament integrada pels professionals que hi treballen.

Principis de l’Escola Cooperativa de Catalunya

Rel és una escola petita i familiar que forma part de la xarxa d’escoles del Districte Horta-Guinardó.

L’Escola atén alumnes, entre els sis i els vint-i-un anys d’edat, que requereixen un entorn, una organització i unes propostes educatives i terapèutiques ajustades a les seves necessitats específiques de suport educatiu per desenvolupar al màxim les seves capacitats.

L’alumnat del nostre centre es caracteritza per la seva diversitat i heterogeneïtat. Són nois i noies que presenten trastorns que poden afectar la seva àrea cognitiva, afectiva i relacional i que es poden manifestar amb discapacitat intel·lectual de diferents graus, TEA, d’alt i baix rendiment, trastorns de la personalitat i trastorns greus del desenvolupament.

 

Video 30 Minuts ESCOLA REL

Definició del centre

Entenem l’ensenyament com a eina indispensable en el desenvolupament global de la persona i transmetem els valors ètics que considerem que són la base per a una societat més justa: treball, esforç, cooperació, tolerància, solidaritat, civisme i respecte per la natura.

Així doncs ens definim com una escola:

  • Cooperativa i democràtica
  • Catalana
  • Laica
  • Inclusiva i oberta
  • Coeducativa
  • Sostenible
Línia pedagògica

La nostra és una escola viva i orientada a la vida. El constructivisme és el nostre referent teòric. Des de la perspectiva constructivista, el subjecte és el protagonista del seu propi aprenentatge. Amb l’exploració activa del seu entorn, crea, a partir de les seves accions, estructures internes que li permeten reorganitzar la seva intel·ligència i el seu coneixement del món.

Amb aquesta base intentem, amb la nostra tasca psicopedagògica, ajudar al nostre alumnat a organitzar i comprendre la vida quotidiana i la realitat social que ens envolta.

Partim del coneixement individual de cada alumne/a per determinar les seves necessitats educatives i treballem des d’un enfocament que afavoreix la interacció entre els alumnes mitjançant diferents tipus d’organització:

  • Treball individual
  • Petit grup
  • Intergrup
  • Agrupaments flexibles 

Aquesta tasca psicopedagògica, requereix una estreta col·laboració amb les famílies dels nostres alumnes i amb els professionals externs que intervenen amb ells.

En la nostra intervenció global, intentem posar una especial cura en els aprenentatges instrumentals que moltes vegades es treballen desgranant-se en petits microprocessos que conforme es van sedimentant donen pas a un coneixement més integral.

 

El gran objectiu amb el nostre alumnat és una educació que s’adeqüi a les capacitats i necessitats de cadascun d’ells i elles.
Una educació integral que els permeti progressar en els aprenentatges significatius i funcionals presents en tots els àmbits de la seva vida present i futura.
I una educació que afavoreixi la participació activa dels nostres alumnes en els processos d’aprenentatge i que tingui present una estreta col·laboració amb les seves famílies.