Servei de Logopèdia

Treball multidisciplinar i coordinat que es duu a terme entre el logopeda del centre i els professionals implicats directament en el cas.

Tasques del Servei de Logopèdia:

 • Disseny de programes logopèdics individuals
 • Preparació de materials específics per a l’atenció de l’alumnat
 • Realització de sessions logopèdiques individualitzades
 • Avaluació de les competències lingüístiques de l’alumnat
 • Coordinació amb l’equip docent
 • Assessorament a les famílies

A les sessions es treballa:

 • Discriminació auditiva
 • Mobilitat orofacial
 • Correspondència so-grafia
 • Consiència sil·làbica i fonològica
 • Estructuració morfo-sintàctica
 • Pronunciació
 • Grafomotricitat
 • Lèxic
 • Atenció
 • Memòria