3- Amb l'escola Àngels Garriga, en el curso 2004-05 els nois de l'Escola Rel i amb alumnes de 4º de primària, una vegada a la setmana comparteixen tallers, la programació és a càrrec de Rel.. El curs 2005-06, els mateixos grups al segon trimestre treballen un tema de ciències mitjançant la tècnica de Treball per Projectes. La programació curricular és compartida entre els mestres dels dos centres. Els alumnes de 5º de primària d'Àngels Garriga s'organitzen per grups de treball i a cada un dels està inclòs un alumne de Rel. La meitat dels grups es troben cada quinze dies a l'aula d'informàtica per arribar a acords però cada noi treballa en el seu centre amb els seus respectius mestres i la comunicació e intercanvi de documents es fa per mail.

Al tercer trimestre, amb la mateixa organització però els nois es distribueixen en grups més reduïts de 2-3 alumnes, es treballen les presentacions de Power Point, la programació és a càrrec dels mestres de Rel i els nois d'educació especial poden ajudar i ensenyar als nois d'ordinària.

En el curs 2006-07 els nois de Rel amb els alumnes de 5º y 6º de primària en intergrups comparteixen 3 tallers rotatius organitzats per tres mestres d'Àngels Garriga. El curs 2007-08 els tallers i els mestres implicats del centre d'ordinària augmenten a quatre.

Durant els cursos 2008-09 i 2009-10, un nou grup continua i es manté la mateixa organització. Els tallers són del tipus:

musica
hort6
hort2

"Anem amb els veïns..."

Fa anys ens vam proposar intercanviar experiències amb centres ordinaris, compartir no només experiències sinó també pràctiques educatives i alumnes susceptibles de beneficiar-se dels dos entorns escolares i per això assisteixen a les nostres aules alumnes que comparteixen la seva escolaritat amb centres d'ordinària. Però no en tots els casos és possible, per aquest motiu intentem un nou projecte en el que un aula sencera del nostre centre (entre sis i set alumnes) es pugui beneficiar d'alguna activitat compartida en un aula d'un centre d'ordinària (una mitja de 25 alumnes) i d'una forma sistemàtica, és a dir, una vegada a la setmana i durant tot el curs. La gosadia va ser fer-lo amb tres grups a l'hora i en tres centres diferents... Així doncs vam anar a visitar als veïns i el curs escolar 2004-05 comença el nou camí amb tres centres públics i ...

1- Amb l'escola Pit-Roig durant el curs 2004-05 i amb alumnes de 1º de primària es comença compartint patis, els nostres alumnes una vegada a la setmana anaven per jugar amb els nois de primària. Al següent curs, 2005-06, el projecte es pot ampliar i el mateix grup d'alumnes de 2º de primària ja comparteix una activitat de l'àrea del Coneixement del Medi a l'altre centre. La programació curricular del grup és a càrrec dels mestres de tots dos centres, que pacten les matèries, les activitats, i es fan les adaptacions corresponents. Els mateixos grups en els cursos 2006-07 i 2007-08, l'activitat que comparteixen és la música. Seguint la programació de l'especialista de música del centre ordinari. Des de a les hores segueix el projecte en les mateixes condicions però amb nous grups.

 2- Amb l'escola Fon d'en Fargas, durant el curs 2004-05 i amb alumnes de 3º de primària, al ser una escola que desenvolupa un programa de natura i té terreny cultivat, es comença amb una activitat del Coneixement del Medi, però amb una periodicitat quinzenal. La programació està a càrrec del personal de Font d'en Fargas i les adaptacions curriculars per a tot el grup a càrrec de l'Escola Rel. Durant el curs 2005-06 i els mateixos grups, l'activitat passa a ser setmanal i ja dins de l'aula, una vegada a la setmana es comparteixen tallers de plàstica. La responsabilitat de la programació és alterna entre els mestres dels dos centres. En el curso 2006-07 un nou grup comença compartint patis i a l'any següent durant el curs 2007-08 continuen amb activitats de cultiu a l'hort. Des del curs passat un nou grup continua amb els cultius. En aquests dos últims casos la programació és de l'escola Font d'en Fargas i les adaptacions de l'Escola Rel..

Activitats Compartides amb l'Escola Ordinària

A més a més dels alumnes que tenim en escolaritat compartida amb altres centres , a l'Escola Rel es desenvolupa un projecte d'activitats compartides de grups sencers amb centres ordinaris del mateix barri.

base
C/ Montserrat de Casanovas 44, 08032 BARCELONA | T 93 420 79 05 / 93 420 79 06 | escolarel@xtec.cat CIF: F-08449308